PRIVATUMO POLITIKA » BALDŲ GARANTIJA

BALDŲ GARANTIJA

 

1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui kokybišką, sukomplektuotą ir suderintus reikalavimus atitinkančią Prekę.

2. Pardavėjas užtikrina, kad Prekių kokybė atitinka Gamintojo standartus bei Gamintojo šalies teisės aktų reikalavimus.

3. Pardavėjas savo pagamintai Prekei (Baldams) suteikia 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Kitoms Prekėms (Baldų įrangai) suteikiama Prekių Gamintojo nustatyta garantija, kuri įtvirtinta Prekės dokumentuose. Baldų įrangos garantinį aptarnavimą atlieka Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento, nebent atskirai išduotame garantiniame rašte numatyta kita data. Pakeistoms detalėms ar Prekei garantinis terminas nepratęsiamas, o galioja likusį garantinį laikotarpį.

4. Paslėptais Prekės trūkumais laikomi tokie neatitikimai kokybės reikalavimams, kurie buvo pasirašant Prekės priėmimo-perdavimo aktą, tačiau rūpestingai apžiūrint Prekę jų nebuvo galima pastebėti. Tokias aplinkybes turi įrodyti Pirkėjas. Jis pretenzijas dėl paslėptų trūkumų gali pareikšti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo datos.

5. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pataisyti arba atitinkamai pakeisti Prekės dalis ar visą Prekę, jei Prekės defektas atsirado Prekės perdavimo metu ar per garantinį laikotarpį dėl Gamintojo ar Pardavėjo kaltės.

6. Dėl garantinio aptarnavimo tvarkos Šalys susitaria atskirai.

7. Pardavėjas neatsako už defektus, jeigu:

7.1. apie defektus nebuvo pranešta Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų nustatymo;

7.2. Prekė buvo naudota ne pagal paskirtį ir tokiai Prekei keliamus reikalavimus;

7.3. Prekė buvo prižiūrima netinkamai, ko protingai galima tikėtis naudojant tokią Prekę;

7.4. Prekė laikoma patalpose, kuriose yra dideli temperatūrų svyravimai;

7.5. Pastebimas išorinių jėgų poveikis, kuris nebūdingas naudojant Prekę tinkamai ir pagal paskirtį, taip pat kitoks mechaninis, cheminis pažeidimas ar Prekės sudrėkimas.

7.6. Pirkėjas pats ar tretieji asmenys atlieka Prekės pakeitimus, taisymus be išankstinio Pardavėjo raštiško sutikimo;

7.7. Prekė buvo iškomplektuota;

7.8. Pirkėjas, pirkdamas baldus, apie defektus buvo informuotas pasirašant sutartį arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (perkant baldus iš ekspozicijos, baldas su defektais, nukainuotus baldus ir kt.).

7.9. Remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217)- Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip Baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą- 94.00).

7.10. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo netinkamai pasirinktą buitinę techniką ir pats rūpinasi prekės grąžinimu ar keitimu.

8. Prekės defektu nelaikoma:

8.1. Jei Prekės (Baldų) atspalvis skiriasi nuo atspalvio paletėje; Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.

8.2. Natūralus prekės nusidėvėjimas ir išblukimas.

9. Šalims susitarus ir esant 7. p. ir 8. p. nustatytoms aplinkybėms Pardavėjas atlieka remonto darbus Pirkėjo sąskaita.

10. UAB „Lavada“ garantijos nesuteikia šioms sudedamosioms dalims:

10.1. Šviestuvams ir transformatoriams;

10.2. Trapioms medžiagoms: stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir pan.

11. Priimdami baldus:

11.1. Patikrinkite jų komplektaciją:

11.2. Apžiūrėkite baldų išorę (baldo fasadus, spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų, vizualinių neatitikimų ar kitokių trūkimų;

11.3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;

11.4. Radę trūkumus, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;

11.5. Atsiimant Prekes iš Pardavėjo salono ar sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti Prekių kokybę bei būklę prieš juos priimant. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai astiradę trasportuojant/nešant/kraunant/surenkant dėl pirkėjo veiksmų) po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo salono ar sandėlio nėra priimamos.